Statut

STATUT KLUBU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA
KULTURY FIZYCZNEJ „PASJA” DANKOWICE

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pasja” w skrócie TKKF „Pasja”.
§2.
Terenem działania TKKF „Pasja” jest obszar Gminy Wilamowice. Siedzibą Stowarzyszenia jest ulica Sportowa 1, 43-331 Dankowice.
§3.
TKKF „Pasja” działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem. Z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§4.
TKKF „Pasja” posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania. TKKF może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach TKKF.
§5.
TKKF „Pasja” jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.
§6.
TKKF „Pasja” deklaruje przynależność do TKKF na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz zobowiązuje się do stałego używania jego godła, barwy i flagi.
TKKF „Pasja”używa własnej pieczęci, posiada odznakę organizacyjną oraz może wydawać komunikaty.
§7.
TKKF „Pasja” opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych TKKF może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
§8.
Celem działania TKKF „Pasja” jest:
1. Upowszechnianie i popieranie wszelkich form kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
2. Zachęcanie całego społeczeństwa do podnoszenia sprawności fizycznej.
3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
4. Promowanie i organizacja wolontariatu.

§9.
Cele statutowe TKKF „Pasja” realizuje poprzez:
1. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
2. Organizację różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i kulturalno-rozrywkowym.
3. Organizację zlotów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych masowych imprez w sferze kultury fizycznej i sportu.
4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
5. Organizowanie i prowadzenie ośrodków: joggingu, rekreacji fizycznej i sportu, szkoleniowych, wypoczynkowych oraz wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego.
6. Organizację kursów, szkoleń, konferencji i seminariów dla działaczy i organizatorów w zakresie działalności statutowej towarzystwa oraz kolonii i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
7. Realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych.
8. Inspirowanie rozwoju i modernizacji bazy i urządzeń dla kultury zdrowotnej i sportu.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§10.
Członkowie TKKF„Pasja” dzielą się na:
– zwyczajnych
– uczestników
– wspierających
– honorowych
§11.
1. Członkiem zwyczajnym TKKF „Pasja” może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe TKKF, przyjęty przez Zarząd TKKF na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, w wieku powyżej 12 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęty w trybie określonym w ust.1.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca cele TKKF „Pasja”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania TKKF. Osoba prawna działa w TKKF„Pasja” przez swojego przedstawiciela.
4.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju i
działalności TKKF “Pasja”.
§12.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz TKKF„Pasja” oraz uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym.
2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności TKKF „Pasja”.
3. Korzystać ze sprzętu i urządzeń TKKF „Pasja”.
§13.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Aktywna działalność na rzecz rozwoju masowej kultury fizycznej oraz realizacji zadań statutowych.
2. Przestrzeganie postanowień statutu.
3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.
4. Dbanie o dobre imię TKKF „Pasja” i jego majątek
§14
Członkowie uczestnicy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie Zwyczajni z wyłączeniem praw wyborczych do statutowych organów TKKF „Pasja” i praw do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§15
Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestnictwa w Walnym Zebraniu TKKF „Pasja” z głosem stanowiącym. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych Władz TKKF „Pasja”z głosem doradczym.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał TKKF „Pasja”.
§16
Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego.
Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie statutu.
Członkowie honorowi nie muszą płacić składek członkowskich.
§17
Utrata członkostwa:
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b/ wykluczenia,
c/ wykreślenia z rejestru członków,
d/ zgonu,
e/ rozwiązania TKKF „Pasja”,
f/ utraty praw obywatelskich.
2. Wystąpienie dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez zarząd w ciągu jednego miesiąca.
W przypadku członka-uczestnika wystąpienie następuje również z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych o których mowa w § 12.
3. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkowstwa przez wykreślenie z listy członków, w drodze uchwały Zarządu.
4. Wykluczenie następuje w przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał, a także w przypadku działania na szkodę TKKF „Pasja”.
5. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka na piśmie w terminie 14 dni od jego ustawania.
6. Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia w terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu.
7. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
§18
Członek TKKF „Pasja” może być zawieszony w prawach członkowskich w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów TKKF „Pasja” lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§19.
1. Władzami TKKF „Pasja” są:
a/ Walne Zebranie Delegatów,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.

§20.
1. Kadencja Władz TKKF „Pasja” trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
2. Do władz TKKF „Pasja” wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą ilość głosów.

§21.

1. Największą władzą TKKF „Pasja” jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd raz na rok, jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a/ uchwalanie statutu,
b/ podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
c/ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
e/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
f/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi ,
g/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w sprawie wykreślenia lub
zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,
h/ nadawanie tytułu członka honorowego,
i/ rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.,
j/ wybór delegatów na zjazdy organizacyjne Związków TKKF.

§22.
1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia powinni zostać zawiadomieni na czternaście dni przed terminem obrad Walnego Zebrania.

§23.
1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania w drugim terminie, który może być wyznaczony w tym samym dniu i miejscu.
2. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.

§24.
1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd TKKF „Pasja”.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie:
a/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
b/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
c/ wniosku zgłoszeniowego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków TKKF „Pasja”.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1-go miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§25.
1. Zarząd jest organem władzy TKKF „Pasja” pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 5–7 członków, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie, 1–2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
§26.
Do kompetencji Zarządu należy:
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
– realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania,
– kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
– zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
– uchwalanie planów działania i planów finansowych,
– zwoływanie Walnego Zebrania,
– powoływanie komisji problemowych oraz opracowywanie ich regulaminów,
– przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie członków Stowarzyszenia,
– podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

1) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2) Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin, ustalany przez Zarząd.
3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§27.
W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje
Prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
§28.
1) W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminu i innych Obowiązujących postanowień, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na Członków Stowarzyszenia.
2) Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar, określa regulamin Uchwalany przez Zarząd.
3) W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje
§29.
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2) Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
3) Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie dotyczące działalności władz Stowarzyszenia, oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5) Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6) Zakres działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.
7) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy członków Komisji.
8) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§30.
1) W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2 Liczba członków władz dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§31.
1) Majątek TKKF stanowią:
– Nieruchomości,
– Ruchomości,
– Fundusze,
2) Na fundusze TKKF „Pasja” składają się:
– Składki roczne członków,
– Darowizny, dotacje,
– Wpływy z imprez organizowanych przez TKKF „Pasja”,
– Inne środki pochodzące z działalności statutowej-fundusze na zadania zlecone.

§32.
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§33.
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 członków, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§34.
1) Rozwiązanie TKKF „Pasja” w przypadku podjęcia uchwały przez Walne
Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Uchwała o rozwiązaniu TKKF „Pasja” powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji Stowarzyszenia.
3) Po zakończeniu likwidacji TKKF „Pasja” likwidator występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie TKKF „Pasja” z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§35.
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje władzom – Walnemu Zebraniu TKKF.
Podpisy członków Zarządu Komitetu Założycielskiego TKKF „Pasja” w Dankowicach:
Bieszczad Mariusz …….…………………………………
Gołąb Klemens ………….…………………….
Marek Marian …..…………………………..